Doel van de hulpverlening — Psynteger

Doel, aard en opzet van de hulpverlening

Doel van de hulpverlening is om ‘in het hier en nu’ veranderingen ten goede te bewerkstelligen. Die kunnen gaan om zaken als het 'kwijt raken' van telkens opkomende 'verstorende gedachten', het nare zelfbeeld, het verminderen of oplossen van angsten, van slaapproblemen, keelklachten, rug- of heuppijn, verslechterde concentratie, somberheid en onzekerheid etc., wanneer daar vermoedelijk een transpersoonlijke kant aan zit. Zogeheten 'vorige leven'- energie kan daarin een rol spelen.

De hulpverlening zelf probeert de cliënt te mobiliseren tot een gunstig traject, waarin ook een eigen aandeel een rol speelt (bijv. meer gezonde dingen gaan doen, schadelijke gewoonten laten varen, negatieve relaties op een laag pitje zetten).

In het Stappenplan is geschetst hoe het hulpverleningstraject er in grote lijnen uitziet.

Bij het kind of de jeugdige

 • Leren omgaan met de buitengewone ervaringen en gaven en een werkwijze of houding ontwikkelen ten opzichte van die ervaringen en diepere inzichten.
 • Verwerken wat dwars ligt en pijn doet
 • Angsten verminderen en opruimen,
 • Vertrouwen en zelfvertrouwen bevorderen,
 • De leefwijze en de gedragsstijl op orde brengen: zo veel mogelijk het gewone leven herstellen en bevorderen,
 • Aanvaarden dat dit leven ‘anders is’ dan veel andere kinderen of jeugdigen;

Bij de opvoeders

 • Een ouderrol spelen die betrouwbaar, inzichtelijk, oprecht en consequent is;
 • De schouders zetten onder een behoorlijk stabiel en respectvol gezinsleven: structuur aanbrengen in het dagelijks leven thuis, in de schoolsituatie een adequate aanpak bevorderen, in overleg en samenwerking met de ouders zo nodig het gezinsleven herstructureren, zo nodig vrije tijdsbestedingen en consumptie- / voedingsgewoonten aanpakken en de ontwikkeling naar een ‘gewoon gezond kinderleven’ ondersteunen.

 • Open staan voor de mogelijkheid dat ouders ook een aandeel kunnen hebben in de problematiek van hun kind en zo nodig erkennen:
  • dat zij soms opvoedkundige processen in praktijk brengen die ontoereikend zijn voor hun bijzondere kind. Het kan dan gaan om een manier van leven die een kind kunnen afbrengen van of belemmeren in zijn of haar dieperliggende en subtielere processen;
  • dat ouders een belangrijke rol kunnen spelen om het zuivere, soms wel genoemd het goddelijke in hun kind, te erkennen en te helpen vormen, 

Bij dergelijke transpersoonlijke problematiek wil de Praktijk Psynteger een rol spelen als expertise centrum, waarin kennis en vaardigheden gebundeld zijn en tot verdere ontwikkeling gebracht worden.

Bij volwassenen

In een intakegesprek wordt verkend of de aard van de hulpvraag past bij de soort hulpverlening die ik kan realiseren.

 

 

+31 [0] 71 528 40 22 | info.at.psynteger.nl

© Copyrights 2008 | sitemap | disclaimer