Financieel — Psynteger

Kosten & vergoedingen

Praktijk Psynteger heeft, om verschillende redenen, geen overeenkomsten afgesloten met zorgverzekeringsmaatschappijen. De verzekeringswereld zou anders te veel invloed verkrijgen op de praktijkuitoefening.

De Praktijk voor Speciale Kinderen heeft voor reguliere hulpvragen wel overeenkomsten met de zorgkoepels van HOLLAND RIJNLAND en HAAGLANDEN. Zie www.praktijkspecialekinderen.nl 

Zowel Praktijk Psynteger als Praktijk voor Speciale Kinderen zijn onderdeel van de maatschap Kousemaker Psychologische Hulpverlening, gevestigd in de regio Leiden.

De verrichtingen in de context van Praktijk Psynteger, zijn voor volwassenen sinds januari 2018 niet meer vergoedbaar vanuit de zorgverzekeringspolis van de client. Dat brengt met zich mee:

 • De hulpverleningsverrichtingen worden in rekening gebracht aan de cliënt.
  Het verrichtingen-tarief is € 120,00 (prijspeil 2019). 
 • Hulpverleningsactiviteiten, zoals telefonisch of e-mailconsulten of externe verrichtingen (bijv. observaties thuis), verslaglegging, worden volgens hetzelfde tarief in rekening gebracht.
 • Reiskosten worden apart gefactureerd à € 0,30 / km.
 • Het voorbereiden van, reflectie op en evaluatie van de hulpverlening vallen onder de hulpverleningsverrichtingen: planning, overleg en overdracht aan de cliënt of de vertegenwoordigers daarvan, en de evaluaties .
 • Niet tijdig (= minstens de dag voorafgaand aan een afspraak) afgezegde consulten worden gewoon in rekening gebracht.
  Bij afspraken voor psychologisch onderzoek (Psychdiagnostiek) geldt een afzettermijn van 48 uur: dan wordt 75% in rekening gebracht. Bij afzegging vroeger dan 60 uur vóór een diagnostiek afspraak wordt 0% in rekening gebracht. Afzeggen geschiedt per mail aan npjkousemaker.at.gmail.com . 

Facturering: 

1: zonder zorgovereenkomst met een gemeente:

 • Praktijk Psynteger stuurt de cliënt een factuur,
 • De cliënt voldoet rechtstreeks aan Praktijk Psynteger; de betaaltermijn is 8 dagen.
 • De cliënt dient desgewenst de Psynteger-factuur zelf in bij zijn/haar verzekeringsmaatschappij. De verzekeraar betaalt aan de verzekerde cliënt mogelijk een gedeelte van de vergoede kosten terug en handelt daarbij zaken als eigen bijdrage en eigen risico, met de cliënt af. Het kan dus voorkomen, dat de client niet het gehele factuurbedrag ontvangt, maar bijvoorbeeld  'slechts'85%'.

 • Cliënten stellen zich vooraf op de hoogte van de mogelijkheden van hun vergoedingen / polisvoorwaarden/gemeentelijke vergoeding.

 2: met een zorgovereenkomst met een gemeente:

 • de factuur wordt aan de gemeente gestuurd.
  Onvergoed(bar)e kosten worden aan de cliënt gefactureerd.

Calamiteiten

Als in geval van calamiteiten de werkzaamheden van de Praktijk Psynteger langere tijd of definitief stil vallen, worden de praktijkwerkzaamheden behartigd - d.w.z. niet perse overgenomen - door Mw. drs. Eveline Beerkens, GZ-psychologe en orthopedagoge.

Vergoeding en leveringsvoorwaarden

 • Dr. Pieter Kousemaker is (o.a.)  klinisch pedagoog / orthopedagoog-generalist  en Gezondheidszorg-psycholoog BIG (= GZ-psycholoog) .
 • Verzekeringmaatschappijen vergoeden de werkzaamheden van een GZ-psycholoog in Praktijk Psynteger als zgn. eerstelijns psychologische hulp en koppelen daaraan een bepaald uurtarief dat zij vergoeden.
  Het vergoede bedrag is lager dan de kostprijs per uur (uurtarief 2012 / 2013 is € 112,00). 
  De verrichtingen in Praktijk Psynteger zijn vaak meeromvattend dan 'eerstelijns hulpverlening'.
 • Praktijk Psynteger is een zgn. vrijgevestigde hulpverleningspraktijk. 
  Sinds medio 2011 zijn door Kousemaker Pschologische Hulpverlening de zorgovereenkomsten met verzekeringsmaatschappijen beëindigd.
  Dergelijke zorgovereekomsten tasten naar mijn mening de eigen professionele handelingsmogelijkheden en de verantwoorde praktijkvoering te zeer aan.
 • Door het aangaan van een hulpverleningsrelatie tussen een cliënt (de wettelijke verzorger / ouder /volwassen hulpvrager) en de Praktijk Psynteger / Kousemaker Psychologische Hulpverlening b.v.   wordt ook een zakelijke relatie aangegaan. 
 • De praktijk werkt vanuit de beroepscode van de beroepsverenigingen NIP en NVO. Ook worden de leveringsvoorwaarden van het NIP gehanteerd.
 • Door een afspraak te maken met Praktijk Psynteger accepteren cliënten deze leveringsvoorwaarden.
  De betalingstermijn is 8 dagen.
 • De factuur van Paktijk Psynteger  bevat een specificatie van de verrichtingen. Indien de factuur niet bij een verzekeraar wordt ingediend voor vergoeding kunnen dergelijke details achterwege blijven.
 • De verrekening van uw ‘eigen bijdrage’ en ‘eigen risico’ is een aangelegenheid tussen u en uw verzekeringsmaatschappij. Dit geschiedt nadat u mijn factur bij uw verzekeringsmaatschappij heeft ingediend, in de afrekening tussen u en uw verzekeringsmaatschappij.
 • Wij raden u aan om voor de feitelijke start van de werkzaamheden door Praktijk Psynteger, uw verzekeringspolis te controleren t.a.v. de hoogte van de vergoeding en uw eigen bijdrage.

Mijn beroepskwalificaties

Dr. Pieter Kousemaer is:

 • Psycholoog NIP (geregistreerd bij het Ned. Instituut Psychologen, de beroepsvereniging van psychologen); 
 • Gezondheidszorgpsycholoog BIG - dwz. opgenomen in het
  Beroepsbekwaamheidsregister van het Ministerie van VWS; registratienummer 09 049 15 65 25
 • Geregistrerd als
  • Orthopedagoog Generalist, 
  • Psycho­dia­gnosticus
  • Or­tho­pe­dago­gisch hulpverlener.

Dit zijn drie afzonderlijke registraties van de Nederlandse Ver­eniging van Opvoedkundigen (NVO).

Een psychodiagnosticus is iemand, die bevoegd is om psychologisch onderzoek van personen te verrichten. In dit geval: iemand die kinderen kan en mag testen.

 Voorts:

 • Lid van de Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie in verband met zijn belangstelling voor en werkzaamheden m.b.t. tot paranormale en transpersoonlijke verschijnselen bij kinderen en jeugdigen.
 • Sinds 1996 gepromoveerd (Universiteit van Amsterdam) tot doctor in de pedagogische, psychologische en onderwijskundige wetenschappen.

 

 

 

 

 

 

 

PSYCHOLOGISCHE HULP zonder gegevens aan verzekeringsmaatschappij en overheid

Specialistische pychologische hulpverlening kan in Nederland slechts vergoed worden als de hulpverlener aan de verzekeringsmaatschappij allerlei persoonlijke informatie (de zgn. DBC-gegevens ** [1]) verschaft over de aard en ernst van de  problematiek of hulpvraag van de cliënt, alsmede (in globale zin) over de inhoud en de duur van de hulpverlening. Dat is de regelgeving, die het Ministerie van VWS en de Nederlandse ZorgAutoriteit  (NZa) en de Nederlandse MededingingsAutoriteit (NMa) zijn overeengekomen en aan zorg- en hulpverleners is opdragen die hun werkzaamheden declareren.
De hulpverleningswerkzaamheden die bij de verzekeringsmaatschappij voor vergoeding gedeclareerd worden,  moeten - anoniem gemaakt weliswaar – voorts aan de overheid doorgegeven worden. Dat geschiedt elektronisch via het DIS-portaal. (DIS staat voor DBC Informatie Systeem). De huidige overheid beweert dat de privacy voldoende beschermd is.

In de Praktijk Psynteger wordt niet gewerkt met dergelijke DBC's, er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden (inclusief de overheid of de verzsekringsmaatschappij).

Praktijk Psynteger wil een werkrelatie scheppen, waarbij geen elektronische  gegevensoverdracht aan uw verzekeringsmaatschappij plaatsvindt. De verrichte werkzaamheden worden rechtstreeks aan de cliënt gefactureerd.

 


[1] DBC: Diagnose Behandel Combinatie: een door de overheid opgelegd systeem van gegevensregistratie over aard en ernst en zwaarte van psychische problemen of levensvragen en de geestelijke gezondheid , en over de aard en duur van de hulpverlening . De registratie dient te geschieden in termen van psychiatrische stoornissen (DSM IV), ook al is de ‘klacht’ niet psychiatrisch van aard.

+31 [0] 71 528 40 22 | info.at.psynteger.nl

© Copyrights 2008 | sitemap | disclaimer