Stappenplan — Psynteger

Stappenplan - op weg naar maatwerk

Vijf stappen worden gezet om tot een positief resultaat te leiden:

1.   Ontmoeting en verkenning

2.   De ontwikkeling van een plan van aanpak

3.   Het uitvoeren van het plan van aanpak

4.   Tussentijdse evaluaties

5.   Afsluiting

Stap 1: Ontmoeting en verkenning

Stap 1, gericht op het leveren van maatwerk ten behoeve van de cliënt, is een grondige verkenning van wat een rol speelt in en achter de hulpvraag. De ´klacht´, het symptoom is immers niet hetzelfde als het probleem!

Als de hulpvraag een kind betreft, gaat mijn aandacht ook uit naar de opvoedingssituatie.
Als de cliënt een volwassene is, gaat het ook om zijn /haar leefsituatie. In alle gevallen zal een verkenning van de ontwikkelingsgeschiedenis en het verhaal van het eigen leven en de actuele leefsituatie aan de orde komen.

In het traject van hulpverlening wordt zo mogelijk gekozen voor beproefde effectieve (mogelijk ook wetenschappelijk gevalideerde) procedures. In de Praktijk Psynteger wordt een vijf-stappenplan gehanteerd met, waar nodig, specifieke uitwerkingen of aanpassingen:

Eerst moet er een goed contact en enig vertrouwen ontstaan, zodat een constructieve samenwerking mogelijk is tussen het kind / de jongere, zijn of haar ouders en mij. Dat geldt natuurlijk ook voor de volwassene, die met een hulpvraag komt. Contact en samenwerking kunnen groeien, zowel door één of meerdere (intake)gesprekken als door de uitvoering van het verdere plan van aanpak.
Zo nodig vindt een psychologisch onderzoek over het huidige functioneren, de actuele belevingswereld en de persoonlijke capaciteiten, plaats.
 

Mijn aanpak vertrekt vanuit de grondige verkenning van de actuele situatie en de voorgeschiedenis, om een plan van aanpak daarop te baseren.
Bekeken wordt hoe, waar en wanneer het probleem ontstond en ‘hoe het in elkaar zit’. Daarbij gebruik ik zo nodig algemeen geaccepteerde psychologische tests en andere reguliere psychologische onderzoeksmiddelen, om inzicht te krijgen in de persoon, de levensloop en de huidige situatie.

Stap 2: Aanpak bij erg ingewikkelde hulpvragen

Erg ingewikkelde hulpvragen hebben extra doordenking nodig en soms ook het raadplegen van vakliteratuur of deskundigen.
Praktijk Psynteger heeft een samenwerkingsrelatie met enkele op dit terrein ter zake kundige collega's, verenigd in een professionele intervisiegroep (zie de website van de Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie). Op die collega's kan ik zo nodig een beroep doen om mee te denken, of om bepaalde aspecten (bijvoorbeeld medische / medicamenteuze) over te nemen. Andersom geldt ook: zij kunnen mij raadplegen.

Bovendien is er een 'plaatselijke' kleine multidisciplinaire supportgroep, waarin (in alle gevallen: anoniem en vertrouwelijk) 'meegedacht kan worden'.

Stap 3: De ontwikkeling van een plan van aanpak

Stap 3 betreft het gezamenlijk in overleg bepalen en het door mij nader uitwerken, op grond van de inzichten, verkregen in de vorige stap, van een behandelplan, een plan van aanpak ontwikkeld.
De volgende vragen worden daarbij beantwoord:

  • Wat zijn de streefdoelen van de hulp? Wat heeft de cliënt (en zijn/haar naast betrokkenen) nodig?
    Wat wil hij/zij bereiken en hoe kunnen we daarin samenwerken?
  • Welke vormen van hulp, (therapie, ouder- en/of gezinsbegeleiding) en andere activiteiten zijn wenselijk en haalbaar?
  • Hoe vaak, waar en door wie kunnen die gerealiseerd worden?
  • Hoe lang gaat dat ongeveer duren en wat kost het ongeveer? En wie gaat dat betalen?

De doelen, op kortere termijn en de langere termijn doelen, worden zo concreet mogelijk geformuleerd.

Over de aard en inhoud van de doelen vindt overleg plaats met de cliënt.

Voorbeeld I: Het kind durft over x weken alleen naar de eigen slaapkamer te gaan; kind slaapt na x weken dóór zonder nachtmerries; is redelijk fit en voldoende weerbaar voor het schoolse leven, respectievelijk: het kind heeft geen beangstigende geestesverschijningen meer).

Voorbeeld II: Cliënte kan slapen zonder te dromen van haar eigen executie, heeft overdag meer energie voor werk en het opbouwen van sociale contacten en heeft drankgebruik onder controle.

Ook in deze fase kan overleg met leden van de support-/consultatiegroep en met leden van de hulpverlenersgroep plaats vinden.

In sommige gevallen wordt verwezen naar de reguliere (kinder- en jeugd-) psychiatrie, zoals wanneer de problematiek te ernstig is voor de mogelijkheden van Praktijk Psynteger, qua ernst, risico's, duur en verwevenheid in meerdere levensgebieden of wanneer medicatie onvermijdelijk is.

Stap 4: Aan het werk en tussentijdse evaluaties

Het proces van het op gang brengen en stabiliseren van positieve ontwikkeling en groei staat niet 1, 2, 3 goed op de rails en loopt ook niet altijd (meteen en voortdurend) de goede kant op.
Hulpverlening is 'samenwerken', 'fine tuning', de afstemming van twee kanten bevorderen. Daarin spelen allerlei factoren een rol. Er kunnen tussentijds belemmeringen, verstoringen en veranderingen opdoemen. Tussenevaluaties en gezamenlijk overleg maken duidelijk, wanneer en waarin de aanpak bijstellingen nodig heeft. Zo kan het nodig zijn, om een onderdeel van de aanpak intensiever te maken en andere na enige tijd weg te laten. Er wordt regelmatig de vinger aan de pols van de behandeling gehouden: werkt het, zijn we op de goede weg, wat moet anders of kan beter?

Stap 5, Afsluiting

Wanneer de doelen zijn bereikt of een ‘plafond’ van maximaal effect, is behaald – de meest gunstige en best haalbare toestand – wordt de hulpverlening afgesloten.

De afsluiting kan geleidelijk worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door grotere tussenpozen tussen de begeleiding of therapiecontacten te realiseren.
Soms kan snel worden afgesloten als het probleem is opgelost.
Indien nodig vindt nazorg plaats.    

Wetenschappelijke aspecten

Bij de hulpverlening met betrekking tot transpersoonlijke problematiek kan de 'reguliere, academische' wetenschappelijke benadering in belangrijke mate van dienst zijn. Natuurlijk kijk ik ook met de blik van een ervaren, wetenschappelijk opgeleid clinicus. Bij de 'probleemanalyse' wordt zo nodig gebruik gemaakt van wetenschappelijke procedures zoals tests.
In de hulpverlening wordt ook gebruik gemaakt van methoden en technieken, die in de reguliere hulpverlening gebruikt worden. Binnen de Praktijk Psynteger worden die zo nodig aangevuld met methoden, of uitwerkingen daarvan, die werkzaam blijken te zijn op dit gebied: bijv. gesprekstherapie, beeldcommunicatie, gedragstherapie.

 

 

 

 

+31 [0] 71 528 40 22 | info.at.psynteger.nl

© Copyrights 2008 | sitemap | disclaimer