Voor wie? — Psynteger

Aard van de problematiek

Allerlei verschijnselen kunnen redenen zijn voor een aanmelding bij de Praktijk Psynteger. Het kan gaan om paranormale begaafdheid. Er is ook een grote variëteit aan (niet-noodzakelijk paranormale) buitengewone ervaringen, zoals een bijzondere gevoeligheid, hooggevoeligheid,  of ontvankelijkheid voor medemensen, hun sfeer, stemmingen, geschiedenis, of geluiden, geuren, prikkels, die het kinderen of volwassenen moeilijk maakt.

Paranormale verschijnselen en hoogsensitiviteit gaan het bevattings- en verwerkingsvermogen en de 'gewone werkelijkheid' van veel mensen boven de pet. Informatie, hulp of raad kunnen gewenst zijn, om daarmee om te leren gaan.
Volwassenen herkennen in hun leven soms een wonderlijke – niet zelden pijnlijke - 'rode draad', een soort levensthema of karma, die door het hele leven heen loopt en om erkenning en verheldering vraagt.

Soms hangt de hulpbehoefte samen met een ‘innerlijke‘, psychische onevenwichtigheid door zielsprocessen dan wellevenservaringen, waarin iemand is  vastgelopen. Verdrongen verlangens, een geblokkeerde echtheid, onrust en onevenwichtigheid , maar ook bepaalde lichamelijke klachten, kunnen uitingsvormen daarvan zijn.

Als een opvoedingssituatie onvoldoende toegerust of sensitief  is voor een kind met dergelijke eigenschappen, kan zo'n kind het extra moeilijk hebben. Dan is het wenselijk, de problematiek op meerdere golflengten aan te pakken: individueel èn betreffende de opvoedings- en schoolsituatie.

Bij volwassenen met transpersoonlijke opgaven wordt eveneens gewerkt aan verheldering wat er aan de hand is, het zoeken naar een geschikte wijze van ermee omgaan en, zo nodig, de verwerking van de psychische draaglast en verlichting van de spirituele opgave.

Enkele voorbeelden van hulpvragen m.b.t. kinderen

Vaak gaat het om hulp aan het kind en het coachen van de opvoeders:

  • Elsa (5 jaar) zag herhaaldelijk bij het inslapen een stille, lichte schim, een figuur van een man aan het voeteneinde van haar bed staan. Die keek naar haar, maakte haar bang en ze durfde niet meer te gaan slapen.
  • Rob van 11 had emotionele en sociale problemen, mede door zijn hoogbegaafdheid en de slechte relatie tussen zijn ouders. Hij had uittredingen waarbij hij zijn overleden grootvader ontmoette. Die gaf hem raad, maar maakte hem ook erg van hem afhankelijk; zijn ontwikkeling stagneerde.
  • Een jongen van 15 werd regelmatig ‘bezocht’ door zwarte gewapende figuren, die hun gezichten verborgen en hem naar een rivier lokten. Daarnaast voorzag hij nare gebeurtenissen, zag bij anderen leed aankomen en voelde zich er vooraf bijzonder onbehaaglijk bij. Dit schaadde zijn concentratie, leermotivatie en leidde tot twijfel over zichzelf, somberheid en angsten. De hulpvraag betrof het omgaan met die ‘zware beelden en voorgevoelens’ en het versterken van zijn psychische harmonie.

Enkele voorbeelden van hulpvragen van volwassenen

  • Een hoogsensitieve, alleenstaande moeder (43 jaar) met een hoogsensitief zoontje liep pedagogisch vast. De moeder was uitgeput door de zware beelden die zij regelmatig binnenkreeg uit haar omgeving en haar prenatale voorgeschiedenis. Het hanteren van de lichamelijke en psychische onrust van haar zoontje en haar eigen levensvragen putten haar uit. Een ‘tweesporen aanpak’ werd gehanteerd: steun en verwerking voor de moeder, en een pedagogische aanpak voor moeder-en-kind.
  • Een vrouw van 58 werd door gevoelens van diep verdriet en grote angst overvallen op haar vakantie in zuidwest Frankrijk. Ze kreeg beelden binnen van opsluiting, brandstapels, de Inquisitie en haar dood. Reïncarnatietherapie hiep haar meer harmonie en rust te verkrijgen. Een vervolgvakantie in dezelfde streek (Pays Cathare) vond plaats zonder deze emotionele verschijnselen.
  • Een gehuwde vrouw (34 jaar) raakte emotioneel ernstig uit balans toen ze ’op zoek naar zich zelf’ de altijd verzwegen Joodse wortels van haar familie en haarzelf ontdekte. Ze vond er een verklaring in voor haar jaren lang onbegrepen gevoelens van vervreemding, haar angstige dromen en haar spirituele zoektocht.
  • Een jongen verloor op de leeftijd van 11 maanden zijn vader aan acute hartstilstand. Vader was aldoor nabij zijn zoon. Samen met hem en zijn moeder  hebben we dat,  toen hij 11 jaar was, uitgewerkt.
  • Een meisje van 11 raakte van streek telkens als een witte figuur naast haar bed stond voor het inslapen. Haar ouders waren verwikkeld in een (v-)echtscheiding en de overleden Oma kwam bij haar kleinkind uit betrokkenheid en om steun te geven.

Voorbeelden van hulpvragen van volwassenen

Enkele voorbeelden van hulpvragen van volwassenen, waarin een transpersoonlijke dimensie een rol speelt.

- Een meisje van 11, opgroeiend in een gezin dat nauwelijks religieus georiënteerd was, zag regelmatig een engel bij haar bed. Ze vond het vreemd en voelde zich er lichtelijk onbehaaglijk onder. De ouders leefden 'zonder religieus kompas' en wilden coaching in het omgaan met hun kind. Dat gebeurde. Toen ze bijna 18 jaar was klopte ze opnieuw aan bij de Praktijk Psynteger: 'Ik wil je nog bedanken; je hebt me duidelijk gemaakt hoe ik kon leven met een engel naast me. Dat is nog steeds zo".

- Een vrouw van 40 jaar had herhaaldelijk dromen met een zware lading van oorlogsbeelden. Zij zag zichzelf met haar kind in een concentratiekamp omkomen. Deze moeder en haar kind worstelden met hun huidige relatie.

- Een vrouw van 53 jr. voelde 'een zware steen op haar hart'en werd verdrietig door een stem in haar hoofd. Die liet haar zeggen:'Ik kan het niet, ik kan het niet'. Oude energie bepaalde haar keuzen en schaadde haar zelfvertrouwen nu.

 

Lees verder

Doel van de hulpverlening

Bij het kind of de jeugdige:
leren omgaan met de buitengewone ervaringen en gaven en een werkwijze of houding ontwikkelen ten opzichte van die ervaringen en diepere inzichten. Vaak is een nevendoel: bevorderen van concentratie en leervermogen, vermindering van angst en twijfel.

Bij de opvoeders:
Een geschikte, betrouwbare en ondersteunende rol spelen in het proces van het kind, een vertaalslag daaraan geven in het gezinsleven en het omgaan met het kind / de jeugdige.

Bij volwassenen:
Van Praktijk Psynteger: steun bieden en perspectief bieden, zodat dit leidt tot het vinden van een bij de persoon passende levensvorm en perspectief, in het licht van de transpersoonlijke gaven en opgaven.

 

 

+31 [0] 71 528 40 22 | info.at.psynteger.nl

© Copyrights 2008 | sitemap | disclaimer